Giao khoán công việc

Hotline: 0981981219

Mô tả về dịch vụ giao khoán công việc

Vui lòng gửi công việc cho chúng tôi vào địa chỉ Email admin@giaokhoan.com 

Giao diện dự kiến khi vận hành chính thức

Hãy ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN để đăng gói giao khoán công việc của bạn trong danh sách bên dưới

Giao khoán công việc thứ 1

Tên công việc của công ty TNHH Brand YourDomain.vn 

Tên công việc của Name.Engineer.vn

Tên công việc của Cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn

-0,1/d

Giao khoán công việc thứ 2

Tên công việc của công ty TNHH Brand YourDomain.vn 

Tên công việc của Name.Engineer.vn

Tên công việc của Cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn

-0,1/d

Giao khoán công việc thứ 3

Tên công việc của công ty TNHH Brand YourDomain.vn 

Tên công việc của Name.Engineer.vn

Tên công việc của Cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn

-0,1/d