DanhHieu.com

Các danh hiệu được phong tại ChuanTot.com

Các danh hiệu chuẩn tốt về nghề nghiệp

Học sinh chuẩn tốt Pupil.vn

Sinh viên Chuẩn Tốt Student.vn

Giáo viên Chuẩn Tốt Teacher.vn

Giảng viên Chuẩn Tốt Lecturer.vn

Kỹ sư Chuẩn Tốt Engineer.vn

Kiến trúc sư Chuẩn Tốt Architec.vn

Cử nhân Chuẩn Tốt Bachelor.vn

Bác sĩ Chuẩn Tốt Physician.vn


Khoa học gia Chuẩn Tốt Scientist.vn

Pháp sư chuẩn tốt Mage.vn

Tu sĩ Chuẩn Tốt Monk.vn

Ngư dân Chuẩn Tốt Fisher.vn

Chiến lược gia Chuẩn Tốt Strategist.vn

Với các nghề nghiệp không có trong danh sách trên

Name.career.role.vn / Name.ten.chucdanh.com / Name.ten.danhhieu.com

Danh hiệu chuẩn tốt về chức vụ chucvu.com

Nếu một người chuẩn tốt đảm nhiệm tốt một chức vụ nào đó đủ lâu sẽ được tiến cử với danh hiệu Name.CEO.chucvu.com / Name.chutichtinh.chucvu.com 

Các danh hiêu chuẩn tốt về đức hạnh

Danh hiệu về đức hạnh cao nhất cho đàn ông là Điềm Đạm - DiemDam.com

Danh hiệu về đức hạnh cao nhất cho phụ nữ là Đằm Thắm - DamTham.com

Các danh hiệu dành cho những tài năng kiệt xuất hơn người

Hào Kiệt

Hào Nhi

CaoTay.com

Nghệ danh

Quái Kiệt

Danh Sĩ

Danh Tài

Hiền sĩ (chưa mua)

Lãng Nhân (chưa mua)

Giác giả

Chân Nhân

Các danh hiệu dành cho các tổ chức

Brand.chuantot.com / Brand.Quality.vn là hội đồng đánh giá sản phẩm dịch vụ của Brand để cấp cho từng sản phẩm dịch vụ riêng lẻ dạng 1234.car.chuantot.com. 123.cafe.chuantot.com

Các danh hiệu dành cho các tổ chức giáo dục

UAH.chuantot.com là hội đồng đánh giá uah.edu.vn để cấp chuẩn tốt cho sản phẩm của họ là name.uah.engineer.vn cho mọi người yên tâm sử dụng. Trong đó uah.engineer.vn là chứng nhận kỹ sư chuẩn tốt của UAH.edu.vn được đánh giá bởi Hội đồng UAH.chuantot.com